Zastupitelstvo města Mimoň 2017-2

Záznam z jednání

Záznam ze 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. dubna 2017. USNESENÍ ke stažení ZDE.

1) Zahájení

2) Volba orgánů zasedání

3) Projednání a schválení programu jednání

4) Prodej pozemků:

a) pč. 3262/1 v k.ú. Mimoň – lokalita Hvězdovská – Rampasovi – žádost o

snížení kupní ceny

b) pč.658/21 v k.ú. Mimoň – lokalita Zahradní ul. – manž. Mocovi

c) pč.2232/1 v k.ú. Mimoň – pod trafostanicí – lokalita Sídliště p. R. – smlouva

budoucí

5) SoSB zřízení služebnosti – stavba vodovodních přípojek k objektu čp. 580 –

prodejna COOP, Sídliště pod Ralskem (SPR) na pozemku 2250/1, k.ú. Mimoň

6) Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka –

cyklostezka Ploužnice – investor Město Ralsko

7) Okrouhlická 81 – nabídka odkoupení podílu 1/12 od Lucie Ferkové

8) Zastavení exekuce – František Tomiška

9) Změny rozpočtu :

a) poskytnutí daru organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

b) poskytnutí daru Nadačnímu fondu Svatovítské varhany

c) poskytnutí daru Českému svazu včelařů

d) úprava kapitálových a běžných výdajů na vybavení jednotky sboru

dobrovolných hasičů

e) úhrada vratky dotace - Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců

v Mimoni

10) Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti za účelem instalačních prací

11) Návrh na ocenění města Mimoně

12) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru

13) Dodatek smlouvy č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění požární ochrany

14) Schválení úvěru na Snížení energetické náročnosti a změnu stavby Luční 530 a

653.

15) Zrušení majetkového účtu (cenných papírů)

16) Vydání změny č. 1 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň

17) Žádosti o dotace:

a) program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí

s rozšířenou působností pro rok 2017 - Restaurování prameniště

b) program doprava - 6.3 podpora projektové přípravy v LK vyhlášeném LK pro

rok 2017 – PD - Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice

c) výměna sedaček DKR

d) bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň

18) Žádost o předběžný souhlas se zařazením projektu Školní sportoviště“ do

střednědobé vize rozvoje vzdělávání do roku 2023 do plánu MAP Českolipsko –

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

19) Úprava areálu bývalého letní kina

20) Žádost obce Noviny pod Ralskem – geometrický plán

Stránka 3 z 21

21) Přeložka silnice II/268 (II/270) – západní část obchvatu

22) Návrh přípravného výboru na vyhlášení Místního referenda o stavbě přeložky

silnice II/270 (vnitřní průtah) v Mimoni

23) Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2016

24) Návrh na zrušení pověření zastupitele řízením městské policie

25) Návrh na pověření strážníka některými úkoly při řízení Městské policie Mimoň

26) Pověření starosty města k účasti a k jednání na valné hromadě Severočeské

vodárenské společnosti a.s.

27) Zápisy z jednání kontrolního výboru (a, b)

28) Zápis z jednání finančního výboru

29) Zpráva o kontrole plnění usnesení

30) Změna rozpočtu – navýšení výdajů na úhradu spoluúčasti ke škodě na

automobilu

31) Interpelace

Jarní probouzení s Vážkou

Jarní probouzení s Vážkou

Ani chladnější počasí neubralo na dobré náladě dětem, které se zúčastnily tábora
ZŠ Mírová Mimoň pořádala besedy zaměřené na prevenci

ZŠ Mírová Mimoň pořádala besedy zaměřené na prevenci

Kriminality přibývá a to, co je v současné době nezbytné a velmi potřebné, je prevence. O tu se musí
Hasiči: Memoriál Josefa Pecinovského a Memoriál Rudolfa Plívy 2016

Hasiči: Memoriál Josefa Pecinovského a Memoriál Rudolfa Plívy 2016

V sobotu 14.5.2016 se konal 14. ročník závodu Memoriál Josefa Pecinovského, určený pro děti a hasičský dorost a 23. ročník závodu Memoriál Rudolfa Plívy pro dospělé