Zastupitelstvo města Mimoň 2018-2

Záznam z jednání

Záznam ze 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 26. dubna 2018. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů zasedání
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodeje, odkoupení, věcná břemena a) Schválení smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby s Vojenskými lesy a statky České republiky s.p. na akci: „Humanizace Nádražní ulice v Mimoni“ b) Záměr prodeje části pozemku pč. 4402 a pozemku pč. 4394/2, k.ú. Mimoň – lokalita u nádraží – pan K. c) Kupní smlouva se SVS a.s. - vodovod Svébořická vodovodní řád DN 90, vodovodní přípojka k čp. 146, vodovodní přípojka k ppč. 3102/4 a domovní přípojka k č. 146“ d) Prodej části pozemku pč.3680 v k.ú. Mimoň – lokalita Smetanova ulice – pan Š. – kupní smlouva e) Prodej pozemku pč. 659/5 v k.ú. Mimoň – lokalita Zahradní ul. – manželé K. f) Prodej části pozemku pč. 635/1, k.ú. Mimoň - lokalita Zahradní – p. F. a manž. Ř. g) Prodej části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň - lokalita Pod Letnou – změna kupujícího – kupní smlouva h) Prodej Domu Nová 257 Mimoň i) Souhlas a SoBVB s vedením elektro přípojky - garáže Pražská Mimoň
 5. a) Rozpočtová změna č. 1 - zvýšení kapitálových výdajů na akci „Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň“ b) Změna rozpočtu č. 3 – navýšení kapitálových výdajů - rekonstrukce objektu Sídl. p/R 636, Mimoň – provozovna cukrárna c) Rozpočtová změna – navýšení výdajů na opravu nám. 1. máje Mimoň
 6. Vyřazení zmařených nebo neuskutečněných investic
 7. Dotace a dary z dotačního fondu města Mimoň a) Žádost o dar na soutěž Tour de Ralsko a dětské závody Tour de Ralsko b) Dar pro Římskokatolickou farnost Mimoň za účelem instalačních prací c) Žádost o dar na projekt sociální automobil Dacia Dokker pro Sociální služby města Mimoně d) Žádost o dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. na lůžkový a terénní hospic e) Žádost o dar pro Jezdecký a dostihový spolek Mimoň f) Revokace usnesení a schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň č. ID/01/2018
 8. Návrh na udělení ceny města Mimoň za rok 2017
 9. Výroční zpráva Městského úřadu Mimoň za rok 2017
 10. Smlouvy ke schválení a) Dodatek smlouvy č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění požární ochrany ze dne 14. 10. 2009 b) Schválení smlouvy o dílo na zhotovitele veřejné zakázky: „Humanizace Nádražní ulice v Mimoni“
 11. Záměr na zřízení provozovny pro sběr, výkup a zpracování kovového odpadu, papíru a plastů
 12. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru (a, b, c)
 13. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 14. Pověření starosty města k účasti a k jednání na valné hromadě SVS a.s.
 15. Interpelace
Vánoční ladění na Základní škole Pod Ralskem

Vánoční ladění na Základní škole Pod Ralskem

Vánoční ladění pro své žáky připravili učitelé Základní školy Pod Ralskem
Výstup na kostelní věž 2014

Výstup na kostelní věž 2014

Tradice jsou tradice, a ty dobré by se měly ctít. Počasí výstupu
Účíme se německy

Účíme se německy

Učit se světové jazyky, je v dnešní době standard. Málo koho však napadne, že nedaleko za hranicemi existují . . .