Zastupitelstvo města Mimoň 2018-2

Záznam z jednání

Záznam ze 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 26. dubna 2018. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů zasedání
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodeje, odkoupení, věcná břemena a) Schválení smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby s Vojenskými lesy a statky České republiky s.p. na akci: „Humanizace Nádražní ulice v Mimoni“ b) Záměr prodeje části pozemku pč. 4402 a pozemku pč. 4394/2, k.ú. Mimoň – lokalita u nádraží – pan K. c) Kupní smlouva se SVS a.s. - vodovod Svébořická vodovodní řád DN 90, vodovodní přípojka k čp. 146, vodovodní přípojka k ppč. 3102/4 a domovní přípojka k č. 146“ d) Prodej části pozemku pč.3680 v k.ú. Mimoň – lokalita Smetanova ulice – pan Š. – kupní smlouva e) Prodej pozemku pč. 659/5 v k.ú. Mimoň – lokalita Zahradní ul. – manželé K. f) Prodej části pozemku pč. 635/1, k.ú. Mimoň - lokalita Zahradní – p. F. a manž. Ř. g) Prodej části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň - lokalita Pod Letnou – změna kupujícího – kupní smlouva h) Prodej Domu Nová 257 Mimoň i) Souhlas a SoBVB s vedením elektro přípojky - garáže Pražská Mimoň
 5. a) Rozpočtová změna č. 1 - zvýšení kapitálových výdajů na akci „Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň“ b) Změna rozpočtu č. 3 – navýšení kapitálových výdajů - rekonstrukce objektu Sídl. p/R 636, Mimoň – provozovna cukrárna c) Rozpočtová změna – navýšení výdajů na opravu nám. 1. máje Mimoň
 6. Vyřazení zmařených nebo neuskutečněných investic
 7. Dotace a dary z dotačního fondu města Mimoň a) Žádost o dar na soutěž Tour de Ralsko a dětské závody Tour de Ralsko b) Dar pro Římskokatolickou farnost Mimoň za účelem instalačních prací c) Žádost o dar na projekt sociální automobil Dacia Dokker pro Sociální služby města Mimoně d) Žádost o dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. na lůžkový a terénní hospic e) Žádost o dar pro Jezdecký a dostihový spolek Mimoň f) Revokace usnesení a schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň č. ID/01/2018
 8. Návrh na udělení ceny města Mimoň za rok 2017
 9. Výroční zpráva Městského úřadu Mimoň za rok 2017
 10. Smlouvy ke schválení a) Dodatek smlouvy č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění požární ochrany ze dne 14. 10. 2009 b) Schválení smlouvy o dílo na zhotovitele veřejné zakázky: „Humanizace Nádražní ulice v Mimoni“
 11. Záměr na zřízení provozovny pro sběr, výkup a zpracování kovového odpadu, papíru a plastů
 12. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru (a, b, c)
 13. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 14. Pověření starosty města k účasti a k jednání na valné hromadě SVS a.s.
 15. Interpelace
Kytara napříč žánry

Kytara napříč žánry

devět kytar byl pro posluchače prvního klubového večera skutečně nevšední zážitek