Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky je předškolní vzdělávání povinné!

Novela školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupí poprvé 1. 9. 2017

Zákonní zástupci mají povinnost přihlásit svoje dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Podle školského zákona začíná povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku,  který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte. To znamená, že rodič ve dni stanoveném jako den zápisu, požádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy.

Pokud rodiče zvolí jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání (např. v přípravné třídě základní školy nebo v zahraniční škole nebo zvolí individuální vzdělávání), je zákonný zástupce povinen toto oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (tzn. do konce května) řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. V tomto případě mateřská škola určí způsob a termíny pro ověření úrovně osvojených očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

Podle novelizačního ustanovení §123 školského zákona je s účinností od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání (v posledním roce  před zahájením školní docházky)  bezúplatné a to i v případě odložení povinné školní docházky.

Pokud rodič nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbávají péči o povinné předškolní vzdělávání, mohou být trestáni uložením pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 5 000 Kč.

Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 3. května od 13 do 16 hodin v budově MŠ Komenského. Zápisu se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou v den zápisu starší dvou let. Rodiče u zápisu předloží – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o řádném očkování dítěte.

Zápis do MŠ Eliášova se koná 9.května  od 14,00 - 16,00 hodin v budově mateřské školy. S sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a současně vezměte i vyplněnou žádost o přijetí,  která je k dispozici na webových stránkách školy. Na druhé straně žádosti doplňte potvrzení o očkování (případně doložte očkovací průkaz). Povinnost doložit očkování se netýká dětí, které budou plnit poslední rok předškolního vzdělávání.

Cestopisná beseda o Banátu

Cestopisná beseda o Banátu

Fotografie z českých vesnic na březích Dunaje na území Banátu přivezl do mimoňského muzea cestovatel Pavel Chlum.

Dýňování na ZŠ Mírová

Dýňování na ZŠ Mírová

V pátek 1. listopadu se šlo dětem ze ZŠ Mírová do školy zvesela. Neučilo se,
Řeka Ploučnice je opět čistá

Řeka Ploučnice je opět čistá

Již tradiční čištění řeky Ploučnice proběhlo 9. května.