Referendum k otázce přeložky silnice II/270

Referendum ohledně přeložky silnice 2/270 proběhne souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017.

Na návrh přípravného výboru se ve dnech 20. a 21.října bude konat místní referendum k otázce "Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň?"

Petr Král o referendu:
 
Starosta František Kaiser o referendu:

Konání místního referenda k otázce „Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň“

Místní referendum (místní lidové hlasování) je jedním z institutů přímé demokracie, jehož provádění upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položené otázce (otázkách).
Položená otázka musí patřit do výkonu samostatné působnosti obce, přičemž okruh otázek, o nichž nelze rozhodovat v referendu, je taxativně vymezen. (Nelze konat referendum např. o místních poplatcích, o zřízení nebo zrušení orgánů obce apod.)
Místní referendum se koná z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo na návrh (splňující zákonem stanovené náležitosti) tvz. přípravného výboru.

V našem případě se referendum koná na návrh přípravného výboru, který následně zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání odsouhlasilo.
Referendum bylo ,,vyhlášeno“ aktem prvního dne zveřejnění na úřední desce městského úřadu dne 28.04.2017.
Termín konání referenda k otázce „Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň“ stanovil přípravný výbor souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny. Z rozhodnutí prezidenta republiky proběhnou volby 20. a 21.10.2017 a s nimi tak souběžně i místní referendum k výše uvedené otázce.

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oprávněná osoba“). Oprávněnou osobou je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo má státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky.
Hlasování v místním referendu proběhne v hlasovacích okrscích, které jsou shodné s volebními okrsky vytvořenými pro volby.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu může podat do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlasování u soudu každá oprávněná osoba nebo přípravný výbor.

Další informace budou postupně zveřejňovány na úřední desce MěÚ, v Mimoňském zpravodaji a na webových stránkách města.
S jakýmikoliv dotazy se můžete písemně obracet na tajemnici úřadu Mgr.B.Tvrzníkovou: tvrznikova@mestomimon.cz.

 
Žádost o vydání hlasovacího průkazu pro místní referendum + plná moc
 
Výpis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň ze dne 22.06.2017 – Odměny členům komise – místní referendum

Výlov Zámeckého rybníku v Mimoni

Výlov Zámeckého rybníku v Mimoni

Po téměř čtyřiceti letech uskutečnili místní rybáři výlov Zámeckého rybníku v Mimoni.
Valentýnský karneval

Valentýnský karneval

Únor bývá ve znamení karnevalů. A ten Valentýnský opravdu stál za to. Pěkná muzika přímo k tanci vybízela a