Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

Realizace projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) na Českolipsku a Novoborsku

Tisková zpráva: LAG Podralsko z.s.

V listopadu 2023 bude ukončena realizace projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III. Jak už z názvu projektu plyne, jedná se o třetí projekt, zaměřený na rozvoj vzdělávání, spolupráci a sdílení zkušeností mateřských a základních škol, ale i dalších organizací zájmového a neformálního vzdělávání na Českolipsku a Novoborsku, jehož realizátorem je LAG Podralsko – místní akční skupina, působící na území 62 obcí zejména Libereckého, částečně ale i Středočeského a Ústeckého kraje.

S realizací prvního projektu jsme začínali již v roce 2016 a od té doby jsme ušli kus cesty. Jen pro ilustraci – neustále se zvyšuje procento zapojených škol. V současném projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III je zapojeno 86 % škol. V projektu MAP IV, který by měl přímo navazovat na projekt MAP III, je již zapojeno 92 % škol z území.

Jedná se o projekt, který nabízí další možnosti realizace řady vzdělávacích a zájmových aktivit školám a organizacím zájmového a neformálního vzdělávání, další z toho důvodu, že primárně realizuje většina škol tzv. Šablony. Aktivity v Šablonách jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Cílem výzvy MAP je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že je podporována spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz je kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání na dálku.

V rámci projektu MAP III jsme realizovali řadu aktivit pro pracovní skupiny projektu, pedagogy a veřejnost, které napomohly k prohlubování spolupráce všech aktérů. Šlo o vzdělávací akce na téma práce se žáky s poruchami autistického spektra, komunikace se žáky vykazujícími známky problémového chování atp. Veřejnosti byly otevřeny odborné přednášky o historii okolí.

Zřízené pracovní skupiny se scházely pravidelně a významným způsobem se podílely na aktualizaci důležitých dokumentů, často při pilotních šetřeních. Následně se zjišťovaly informace i od všech ostatních zapojených institucí a vznikl základ pro tvorbu Akčního plánu, který zahrnoval seznam aktivit pro realizaci a podporu v území s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin. K nejvyhledávanějším aktivitám patřily ty, které byly zaměřeny na environmentální vzdělávání, dále na polytechniku, čtenářskou a matematickou gramotnost a kulturní povědomí.

Pro řešení širší problematiky týkající se investičních záměrů ZŠ, MŠ, ZUŠ a jiných organizací zájmového a neformálního vzdělávání proběhlo pravidelné šetření ve spolupráci s jejich zřizovateli. Výsledky byly zaneseny do dokumentu Strategický rámec, který slouží jako zdroj informací při zájmu o získání finančních prostředků z IROP.

Navazujícím projektem na MAP III bude projekt MAP Českolipsko a Novoborsko IV, který je naplánován na 25 měsíců, počínaje prosincem roku 2023. Žádost o podporu byla podána v prvním kole příjmu žádostí a to 31. července 2023, nyní je ukončena první fáze hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Zatímco MAP III byl zaštítěn Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt MAP IV patří pod Operační program Jan Amos Komenský. Ovšem největším rozdílem mezi těmito dvěma projekty jsou cílové skupiny; ačkoliv je většina subjektů stejných, MAP III nebyl zacílen na děti a žáky, MAP IV je. Díky této skutečnosti bude možné implementovat akce uvedené v Akčním plánu, který se bude dále aktualizovat a zpracovávat na relativně dlouhé období do budoucna.

Pro vytvoření správné představy bylo uskutečněno rozsáhlé dotazníkové šetření s cílem vybrat vhodná témata a okruhy podpory cílových skupin na území ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor. Jde především o podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, čili matematickou a čtenářskou gramotnost, rozvoj potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, podporu pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání, a podporu managementu třídních kolektivů. Volitelné aktivity se od těch realizovaných v minulých obdobích příliš nelišily. Největší zájem byl projeven o EVVO, dále také polytechniku, rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků. Organizace projevily zájem o podporu v oblasti wellbeingu, tzn. tvorby zdravého školního prostředí se zaměřením na psychohygienu. Výběrem jsme byli značně, avšak příjemně, překvapeni. Následně byly navrženy konkrétní akce vztažené k výše jmenovaným tématům.

Pomocí tohoto šetření jsme byli schopni naplánovat aktivity, jejichž implementace napomůže zkvalitnit vzdělávání v zapojených zařízeních, a to ať přímou podporou jednotlivých cílových skupin, nebo realizací akcí, jež přispějí k prohlubování dobrých vztahů mezi nimi.

 Ing. Lenka Hošková a Bc. Veronika Váradiová manažerky projektu MAP LAG Podralsko z.s.

Přílohy

Tisková zpráva MAP III

Tisková zpráva_MAP III.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 84,77 kB
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2023 9:23
Autor: Správce Webu

TISKOVÉ ZPRÁVY

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3